ดูเอกสาร PDF	250 เหตุการณ์ในชีวิตพระเยซูคริสต์จากพระกิตติคุณทั้ง 4 เล่ม - ไม่ทราบ
กล่าวถึง 250 เหตุการณ์ในชีวิตพระเยซูคริสต์จากพระกิตติคุณทั้ง 4 เล่ม คือ มัทธิว มาระโก ยอห์น ลูกา โดยมีหัวข้อเรื่องและแนะนำว่าควรอ่านจากพระคัมภีร์ข้อไหน
#1688 () - ห้องสมุดศึกษาพระคัมภีร์
ดูเอกสาร PDF	กุญแจไขพระธรรมปฐมกาล - William W. Orr
พระธรรมปฐมกาล กล่าวถึงเบื้องต้นแห่งชีวิตมนุษย์ เป็นเรื่องจริงที่ทำให้เราทราบถึงการริเริ่มของสิ่งทั้งปวง ประดุจประตูแรกที่เปิดเข้าไปสู่ความรู้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ แนะนำมนุษย์ให้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้สูงสุด และผู้เรื่องอันน่าสลดใจเกี่ยวกับการที่มนุษย์หลงกระทำบาป
#5270 () - ห้องสมุดศึกษาพระคัมภีร์
ดูเอกสาร PDF	คุณค่าของการสร้างบุคลากร - ศจ.วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล
คริสตจักรในประเทศไทยเรามีอายุ 178 ปีแล้ว ที่ผ่านมาเราไม่ได้พัฒนาเท่าไร เพราะเราสนใจกับการทำพันธกิจตามรูปแบบเดิมที่เคยทำ หมายความว่าที่ผ่านมาทำพันธกิจอย่างไรก็สืบทอดต่อไปอย่างนั้น ขาดการสร้างบุคลากรอย่างจริงจัง ปัจจุบันเราต่างก็เห็นความจำเป็นของคริสตจักรกับสถาบันศาสนศาสตร์ศึกษาต้องร่วมมือกันสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างเร่งด่วน
#2918 () - ห้องสมุดศึกษาพระคัมภีร์
ดูเอกสาร PDF	คู่มือศึกษาพระธรรมสดุดี - กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
คริสเตียนหลายคนชอบอ่านพระธรรมสดุดี มากกว่าพระธรรมอื่น ๆ เพราะว่าในพระธรรมสดุดีเราได้พบพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ทรงเป็นพระเจ้าที่เป็นอยู่ถาวรนิรันดร์ และเราได้รู้ว่า พระองค์ทรงมีความรักความเมตตาต่อเรามากเพียงไร ให้เรามาทำความเข้าใจกับพระธรรมสดุดีมากขึ้น
#1295 () - ห้องสมุดศึกษาพระคัมภีร์
ดูเอกสาร PDF	ชีวประวัติของบรรพบุรุษที่สำคัญในพระคัมภีร์เดิม - แคลรา เค แฮมมีตัน
หนังสือลำดับ “ชีวประวัติของบรรพบุรุษที่สำคัญในพระคัมภีร์เดิม” นี้ได้เรียบเรียงขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อสนองความต้องการ ของคณะ เผยแพร่คริสต์ ศาสนาแก่เยาวชน ซึ่งกำลังประจำทำงานอยู่ในหลายประเทศ หนังสือนี้จะพิมพ์ขึ้นเป็นภาษาต่าง ๆ หลายภาษา ทั้งจะเป็นประโยชน์แก่มิชชั่นคณะต่าง ๆ
#1871 () - ห้องสมุดศึกษาพระคัมภีร์
ดูเอกสาร PDF	นางฮันนาห์-เปลี่ยนความทุกข์โศกเป็นความยินดี - ศจ.พูลสุข เศรษฐ์โสภณกุล
บทความนี้ได้กล่าวเกี่ยวกับสายธารแห่งศรัทธาของนางฮันนาห์-เปลี่ยนความทุกข์โศกเป็นความยินดีคือ นางฮันนาห์ไม่สามารถมีบุตรให้กับสามีได้จึงมีแต่ความทุกข์ใจด้วยสาเหตุหลายอย่างเช่น สามีมีภรรยาหลายคน เป็นต้น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สอนหรือเตือนใจมนุษย์เราว่าควรให้เกียรติแก่ภรรยาของตนเอง
#2427 () - ห้องสมุดศึกษาพระคัมภีร์
ดูเอกสาร PDF	นิมิตเรื่อง 70 สัปตะ - ศจ.พูลสุข เศรษฐ์โสภณกุล
พระเจ้าไม่เพียงแต่เป็นพระผู้ทรงสร้าง พระองค์ยังทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์นักพฤกษาศาสตร์ นักดาราศาสตร์ นักสังคมศาสตร์ นักประวัติศสตร์ นักภาษาศาสตร์ และยังเป็นนักคณิตศาสตร์ ในพระคริสตธรรมคัมภีร์มีการกล่าวถึงตัวเลขมากมาย หากใครที่ชอบเรื่องตัวเลขจะรู้สึกสนุกกับสิ่งที่บันทึกไว้ ในพระธรรมดาเนียลก็มีการกล่าวถึงตัวและตัวเลขที่น่าสนใจคือ "สัปตะ"
#2816 () - ห้องสมุดศึกษาพระคัมภีร์
ดูเอกสาร PDF	บทเรียนจากพระธรรมปฐมกาล - ธวัช เย็นใจ
บทเรียนเรื่องนี้ เป็นบทเรียนที่ได้จากพระคัมภีร์ในพระธรรมปฐมกาล ได้เขียนเป็นบทเรียนนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะได้ให้คริสเตียนได้เรียนรู้ความเป็นมาของพระธรรมปฐมกาลอย่างละเอียด เพราะบทเรียนเรื่องนี้จะเจาะลึกละเอียดอย่างลึกซึ้ง เป็นประโยชน์สำหรับคริสเตียนทุกคน
#4218 () - ห้องสมุดศึกษาพระคัมภีร์
ดูเอกสาร PDF	บทเรียนจากพระธรรมมาระโก พระเยซูคริสต์คือใคร - Johnny McClean
เป้าหมายของบทเรียนเล่มนี้เพื่อให้ผู้อ่านรู้จักพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้น, ติดตามพระเยซูคริสต์ด้วยการเชื่อฟังพระองค์ และ แนะนำเพื่อนของคุณให้ได้รู้จักพระผู้ช่วยให้รอดของโลก
#4171 () - ห้องสมุดศึกษาพระคัมภีร์
ดูเอกสาร PDF	ลูกกุญแจ 27 ดอก ไขพระคริสต์ธรรมใหม่ - William W. Orr
หนังสือเล่มนี้ทำให้ผู้อ่านรู้ถึงประวัติความเป็นมาของพระธรรมแต่ละเล่ม พร้อมทั้งประวัติของผู้เขียน เหตุผลในการเขียน และความมุ่งหมายซึ่งเพียงพอที่จะทำให้เกิดความเข้าใจ และมีทัศนะอันถูกต้องต่อพระคริสตธรรมคัมภีร์ และบ่งบอกถึงความเป็นเอกภาพของพระคริสตธรรมคัมภีร์
#2 () - ห้องสมุดศึกษาพระคัมภีร์
ดูเอกสาร PDF	ลูกกุญแจ 39 ดอก ไขพระคัมภีร์เดิม - William W. Orr
“กุญแจ” ไขพระคัมภีร์เดิม 39 ดอกนี้ เป็นหลักสูตรที่ใช้สำรวจพระธรรมทุกเล่มในพระคัมภีร์เดิม นี่หมายความว่าอะไร หมายความว่าเราสำรวจดูพระธรรมทีละเล่ม ๆ ของพระคัมภีร์เดิมทั้งหมด แล้วเราก็จะสามารถเข้าใจว่า พระธรรมแต่ละเล่มมีความเกี่ยวพันธ์กันอย่างไร
#3 () - ห้องสมุดศึกษาพระคัมภีร์
ดูเอกสาร PDF	สัญญา รักษ์ - James D. Smart
หนังสือเรื่องสัญญารักษ์ได้เรียบเรียงเรื่องราวในพระคัมภีร์กล่าวถึงพระเจ้า และเกี่ยวโยงถึงเราด้วยเรื่องมีว่าตั้งแต่แรกเริ่มพระเจ้าทรงพยายามจะรวบรวมมนุษย์ทั้งชายหญิงและเด็กมาเป็นครอบครัวเดียวกัน พระคัมภีร์ชี้แจงให้คนทั้งโลกเห็นว่าทุกวันนี้เราจะเข้ามาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าได้อย่างไร
#226 () - ห้องสมุดศึกษาพระคัมภีร์
ดูเอกสาร PDF	เปิดพันธสัญญาใหม่ - Floyd V. Filson
หนังสือชุดนี้เดิมตั้งใจไว้เพื่อสำหรับบรรดานักศึกษา ศาสนศาสตร์ก่อนอื่น แต่จะเป็นประโยชน์แก่บรรดาผู้สนใจในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ผู้แต่งศาสตราจารย์ วิชาพันธสัญญาใหม่ในวิทยาลัยศาสนศาสตร์แม็คคอร์มิค นครชิคาโก มลรัฐอิลลินอยส์ ส.ร.อ. และเป็นผู้แต่งที่มีชื่อในสาขาวิชานี้
#211 () - ห้องสมุดศึกษาพระคัมภีร์
ดูเอกสาร PDF	เอสเธอร์ - Eunice Burden
บทเรียนเรื่องหมวดประวัติศาสตร์ เอสเธอร์ เป็นบทเรียนที่จะได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวเนื้อหาของพระธรรมเอสเธอร์ รวมทั้งสรุปเนื้อหาเรื่องราวทั้งหมดในพระธรรมเอสเธอร์
#5320 () - ห้องสมุดศึกษาพระคัมภีร์
ดูเอกสาร PDF	โลกแห่งพระคริสต์คัมภีร์ ภาค พันธสัญญาใหม่ - H.E. Dana
ภาษาของพันธสัญญาใหม่ เป็นถ้อยคำพิเศษบันดาลขึ้นมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจ้าประทานมาให้เป็นพาหนะของการสำแดงการไถ่โทษบาป
#202 () - ห้องสมุดศึกษาพระคัมภีร์