ปิดไลบรารี่ส่วนนี้	ข้อมูลแห่งชาติ (9)
ดูเอกสาร PDF	2007 - จำนวนคริสตจักร ต่อ จังหวัด - Tim Martin
แผนที่จำนวนคริสตจักรต่อจังหวัด
#4108 () - ข้อมูลและแผนที่
ดูเอกสาร PDF	2007 - เปอร์เซ็นต์ของคริสเตียน ต่อ อำเภอ - Tim Martin
แผนที่เปอร์เซ็นต์ของคริสเตียนต่ออำเภอ
#4109 () - ข้อมูลและแผนที่
ดูเอกสาร PDF	2009 กลุ่มคริสเตียนในประเทศไทย - Tim Martin
แผนที่กลุ่มคริสเตียนในประเทศไทย
#7447 () - ข้อมูลและแผนที่
ดูเอกสาร PDF	2009 จำนวนคริสตจักร ต่อ ตำบล - Tim Martin
แผนที่จำนวนคริสตจักรต่อตำบล
#6781 () - ข้อมูลและแผนที่
ดูเอกสาร PDF	2009 จำนวนคริสตจักร ต่อ ตำบล - Tim Martin
แผนที่จำนวนคริสตจักรต่อตำบล
#7448 () - ข้อมูลและแผนที่
ดูเอกสาร PDF	2009 ประชากรคริสเตียนของประเทศไทย - Tim Martin
แผนที่ประชากรคริสเตียนของประเทศไทย
#7433 () - ข้อมูลและแผนที่
ดูเอกสาร PDF	2009 เป้าหมายนิมิต 2010 - Tim Martin
แผนที่เป้าหมายนิมิต 2010
#7488 () - ข้อมูลและแผนที่
ดูเอกสาร PowerPoint	คริสตจักรโปรแตสเตนท์ไทย ปี 2009 - Dwight Martin
ข้อมูลคริสตจักรโปรแตทสเตนท์ไทย ปี 2009 เป็นข้อมูลของคริสตจักรที่จัดเรียงในรูปแบบเพาเวอร์พอยท์
#7568 () - ข้อมูลและแผนที่
ดูเอกสาร PDF	คริสเตียนโปรเตสแตนท์ในประเทศไทย ปี 2009 - Marten Visser
หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงการวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลของคริสเตียนโปรเตสแตนท์ในประเทศไทย ปี 2009 ซึ่งเป็นประโยชน์มากสำหรับมิชชันนารี ผู้ประกาศก่อตั้งคริสตจักร ศิษยาภิบาล นักศึกษาพระคริสตธรรมที่กำลังวางแผนการประกาศ ก่อตั้งคริสตจักร อำเภอไหน ตำบลไหนที่ยังไม่มีคริสตจักร เราสามารถรู้ได้จากข้อมูลนี้
#7399 () - ข้อมูลและแผนที่