ดูเอกสาร PDF	37 - คู่มือการปลูกคริสตจักร - SEAN
คู่มือเล่มนี้ให้ผู้ร่วมงานที่รักทุกท่านทราบว่ามีคริสตจักรใหม่จำนวนมากมายเกิดขึ้นโดยการทำตามหลักพระคัมภีร์ที่ได้อธิบายในคู่มือนี้ คริสตจักรเหล่านั้นเติบโตและ ขยายตัวมากขึ้น โดยการช่วยเหลือจากพระเจ้า เช่นเดียวกัน ท่านก็จะปลูกคริสตจักรใหม่ได้
#3867 () - ห้องสมุดผู้นำ
ดูเอกสาร PDF	38 - การปลอบโยนคนป่วย - SEAN
สาธุการแด่พระเจ้า พระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา พระบิดาผู้ทรงความเมตตา พระเจ้าแห่งความชูใจทุกอย่าง พระองค์ชูใจเราในการทุกข์ยากทั้งสิ้นของเรา เพื่อเราจะสามารถชูใจคนเหล่านั้นที่มีความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยความชูใจ ซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้า
#3928 () - ห้องสมุดผู้นำ
ดูเอกสาร PDF	การติดตามองค์พระเยซูคริสต์ - กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
หนังสือการติดตามองค์พระเยซูคริสต์เพื่อที่จะช่วยท่านให้เจริญเติบโตในชีวิตคริสเตียน พี่เลี้ยงของท่านพร้อมที่จะช่วยท่าน ในวิถีทางเจริญเติบโต อันต่อเนื่องเพื่อที่ท่านจะได้เป็นผู้ใหญ่ และเป็นคริสเตียนที่เกิดผล
#1291 () - ห้องสมุดผู้นำ
ดูเอกสาร PDF	การฝึกอบรมการก่อตั้งคริสตจักร - ไม่ทราบ
การฝึกอบรมการก่อตั้งคริสตจักรอย่างรวดเร็วเป็นบทความที่มีเนื้อหาความรู้ในการให้แนะแนวทางในการสอนหรืออบรมผู้นำในการก่อตั้งคริสตจักร ซึ่งเป็นพระบัญชาของพระองค์ที่ต้องการให้เราเรียนรู้และเป็นผู้นำที่มีอุดมการณ์ และทำงานเพื่อพันธกิจของพระเจ้า
#1681 () - ห้องสมุดผู้นำ
ดูเอกสาร PDF	การสื่อความหมายของข่าวประเสริฐ - กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
ในอาณาจักรของพระเจ้า หรือท่ามกลางคริสตจักร บุคคลที่เป็นพี่ก็คือบุคคลที่บังเกิดใหม่ก่อนน้องพระคริสต์ คนที่บังเกิดใหม่ก็ต้องช่วยเลี้ยงดูคนที่บังเกิดใหม่ทีหลัง ซึ่งเป็นภาพธรรมชาติที่เราทุกคนคุ้นเคยมาแล้ว
#1280 () - ห้องสมุดผู้นำ
ดูเอกสาร PDF	ข่าวดีที่เห็นได้ - กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
หนังสือข่าวดีเห็นได้เป็นหนังสือที่บอกเรื่องราวของพระเจ้าผ่านข่าวดีในแต่ละบท มีเรื่องดังต่อไปนี้สะพานเดียว บุตรน้อย หนีเสือปะจระเข้ ทำอย่างไรดี ผู้สอนดี หรือผู้ช่วยดี สองมือ ดวงใจมนุษย์ โนอาห์ ที่มาและจุดจบของมนุษย์
#1294 () - ห้องสมุดผู้นำ
ดูเอกสาร PDF	ความเชื่อเพื่อชีวิตของเรา - กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
ความเชื่อเพื่อชีวิตของเรา ดังนั้นข้าพเจ้าเชื่อและวางใจในพระเจ้าองค์เดียวผู้ทรงเป็นพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกมนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อและวางใจในพระเยชูคริสต์
#1282 () - ห้องสมุดผู้นำ
ดูเอกสาร PDF	ระบบกลุ่มสามัคคีธรรม - มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
เป็น 7 วิธีในการนำในระบบกลุ่มสามัคคีธรรม หรือกลุ่มเซลล์ตามบ้าน โดยได้ระบุถึงขั้นตอนในละตอนเช่น การร้องเพลง การอธิษฐาน แบ่งปันพระวจนะคำ ในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น แบ่งปัน ร่วมกันเพื่อจะได้เติบโตมากขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า
#1677 () - ห้องสมุดผู้นำ
ดูเอกสาร PDF	สอนและฝึกสอนในคริสตจักรชนบท - ไม่ทราบ
สอนและฝึกสอนในคริสตจักรในชนบท ได้รวมเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับการบริหารดูแลคริสตจักร การอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับสมาชิกคริสตจักร รวมไปถึงผู้นำ เพื่อให้คริสตจักรเติบโตมากขึ้น
#1720 () - ห้องสมุดผู้นำ
ดูเอกสาร PDF	หลักการประกาศพระกิตติคุณของคริสเตียน - ศจ.ศรี รุ่งเรืองวานิช
หนังสือหลักการประกาศพระกิตติคุณของคริสเตียนเล่มนี้ เพื่อจะได้ช่วยให้หลาย ๆ คน รู้จักวิธีการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์แก่ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า และ อธิบายพระวจนะของพระเจ้า ให้แก่ผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว ให้เข้าใจความจริงอย่างลึกซึ้ง
#1276 () - ห้องสมุดผู้นำ