ดูเอกสาร PDF	06- วิธีการเรียนรู้คำศัพท์ - มูลนิธิดรุณาทร
บทเรียนชุด-หลักสูตรสากลอายุ 6-8 ปี-ด้านความรู้และสติปัญญา เรื่องวิธีการเรียนรู้คำศัพท์เด็กจะสามารถที่จะ วาดภาพเพื่อช่วยในการเรียนคำศัพท์ใหม่ๆ สรุปความหมายของคำต่างๆจากการตีความ
#4461 () - ห้องสมุดรวีวารศึกษา
ดูเอกสาร PDF	07-การบริหารเวลา - มูลนิธิดรุณาทร
บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี-ด้านความรู้และสติปัญญา เรื่องการบริหารเวลา เด็กสามารถที่จะใช้สิ่งที่จะช่วยในการจำเพื่อจำรายการของสิ่งของได้ เขียน “ตารางการวางแผนประจำวัน” ได้ และแสดงเวลาที่ตนเองใช้อย่างซื่อสัตย์
#4640 () - ห้องสมุดรวีวารศึกษา
ดูเอกสาร PDF	10- พระเจ้าพระบุตร - มูลนิธิดรุณาทร
บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านจิตวิญญาณ เรื่องพระเจ้าพระบุตร เด็กจะแยกแยะได้ว่าพระเจ้าพระบุตรลงมาบนโลกเพื่อสิ้นพระชนม์สำหรับความผิดบาปของเรา ให้เรารอดจากเครื่องพันธนาการ และทรงมอบชีวิตนิรันดร์กับเรา
#4690 () - ห้องสมุดรวีวารศึกษา
ดูเอกสาร PDF	16A-แผ่นดินไหว หรือคลื่นยักษ์สึนามิ - มูลนิธิดรุณาทร
บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี-ด้านความรู้และสติปัญญา เรื่องแผ่นดินไหว หรือคลื่นยักษ์สึนามิ เด็กๆจะสามารถ: •ทบทวนหัวข้อเหล่านี้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวและสึนามิ •อภิปรายถึงสาเหตุของแผ่นดินไหวและสึนามิ •พูดได้ว่าอะไรเกิดขึ้นระหว่างเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิ •เขียนรายการต่างๆในคู่มือสำหรับแผ่นดินไหวและสึนามิ •บรรยายถึงวิธีป้องกันตัวเองในระหว่างเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิ
#4648 () - ห้องสมุดรวีวารศึกษา
ดูเอกสาร PDF	24 - พระเยซูขึ้นสวรรค์ - มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
เรื่อง พระเยซูขึ้นสวรรค์ มีจุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าพระเยซูอยู่บนสวรรค์และทรงดูเราอยู่ จากกิจการของอัครทูต บทที่ 1 ข้อ 1-14
#3740 () - ห้องสมุดรวีวารศึกษา
ดูเอกสาร PDF	24-การแสดงออกถึงความเป็นตัวเองได้อย่างสร้างสรรค์ - มูลนิธิดรุณาทร
บทเรียน ชุด-หลักสูตรสากลอายุ 9-11 ปี ด้านอารมณ์สังคม เรื่องการแสดงออกถึงความเป็นตัวเองได้อย่างสร้างสรรค์ นักเรียนสามารถสื่อสารเรื่องราวส่วนตัวให้กับคู่ของเขาหรือเธอได้ โดยการทำตามขั้นตอนเหล่านี้ 1 ) การแนะนำ 2 ) กลางเรื่อง 3 ) ตอนจบ และนักเรียนสามารถแสดงให้เห็นอย่างน้อย 3 วิธีการที่สร้างสรรค์ ในการเล่าเรื่อง, การเขียน การแสดงละครใบ้ การใช้เสียงประกอบ เพื่อใช้เล่าเรื่องของเขาหรือเธอที่เป็นเรื่องราวเฉพาะตัว
#4790 () - ห้องสมุดรวีวารศึกษา
ดูเอกสาร PDF	30 - ยุทธภัณฑ์ของพระเจ้า - มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
เรื่อง ยุทธภัณฑ์ของพระเจ้า มีจุดประสงค์เพื่อให้เรามั่นใจในความเชื่อ จากเอเฟซัส บทที่ 6 ข้อ 10-24
#3745 () - ห้องสมุดรวีวารศึกษา
ดูเอกสาร PDF	การถามคำตอบ 6 วิธี - มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
การถามคำตอบ 6 วิธีเป็นการตั้งคำถามตอบ สำหรับถามเรื่องราวในพระคัมภีร์ใช้กับเด็กรวีวารศึกษาเพื่อให้เด็กไม่เบื่อและสนใจในบทเรียนและมีส่วนร่วมในการตอบโดยผ่านการทำกิจกรรมจาก 6 วิธีที่แตกต่างกันไป
#1680 () - ห้องสมุดรวีวารศึกษา
ดูเอกสาร PDF	การท่องจำข้อพระคัมภีร์ 9 วิธี - มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
เป็นวิธีที่ใช้สอนเด็กให้จดจำและท่องพระคัมภีร์ให้สนุกและง่ายขึ้น โดยมีขั้นตอน 9 วิธี เพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับเด็กรวีวารศึกษา
#1679 () - ห้องสมุดรวีวารศึกษา
ดูเอกสาร PDF	ด01 ปฐมกาล 7,8,9 - C13 สายรุ้งแห่งพันธสัญญา - มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
จากพระธรรมปฐมกาล บทที่ 6 เพราะพระเจ้าทรงเห็นว่าคนทั้งโลกเสื่อมทรามไปในสายพระเนตรของพระเจ้า และแผ่นดินก็เต็มไปด้วยความทารุณ จึงตรัสแก่โนอาห์ว่าจะให้บรรดามนุษย์ถึงความพินาศ ด้วยการทำให้น้ำท่วมแผ่นดิน และทุกสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินจะตายสิ้น และให้โนอาห์ต่อนาวา หรือเรือ และนำบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ทั้งตัวผู้ ตัวเมียทุกชนิด อย่างละคู่เข้าไปไว้ในนาวา เพื่อให้มีชีวิตรอดอยู่กับโนอาห์ และพระองค์ทรงตั้ง รุ้ง ไว้ที่เมฆ และรุ้งนั้นจะเป็นพันธสัญญาของพระเจ้าว่าพระองค์จะไม่ให้น้ำท่วมโลกอีกต่อไป
#3687 () - ห้องสมุดรวีวารศึกษา
ดูเอกสาร PDF	ด02 อพยพ 19,20 - C05 บัญญัติ 10 ประการ - มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
งานประดิษฐ์ชิ้นนี้ เพื่อให้เด็ก ๆ ทราบและควรปฏิบัติตามกฎพระบัญญัติสิบประการ โดยปรากฎจากพระธรรม อพยพ บทที่ 20 ข้อ 1 - 17 โดยพระบัญญัติสิบประการนี้ พระเจ้าได้บัญชาแก่เราทุกคนให้เชื่อฟัง และ ปฏิบัติตาม เพื่อเราทั้งหลายจะได้ยำเกรงพระองค์ และ จะได้ไม่ทำบาป
#3680 () - ห้องสมุดรวีวารศึกษา
ดูเอกสาร PDF	ด18 โยบ บทที่ 1, บทที่ 2, บทที่ 42:7-17 - 52 โยบ - มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
เรื่องโยบ จากพระธรรมโยบ บทที่ 1, บทที่ 2, บทที่ 42:7-17
#5444 () - ห้องสมุดรวีวารศึกษา
ดูเอกสาร PDF	ม01 มัทธิว 28:1-10 - C11 การคืนพระชนม์ - มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
ในพระธรรม มัทธิวบทที่ 28 ภายหลังจากที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ได้ 3 วัน พระองค์ได้เป็นขึ้นมาจากความตายตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสแก่สาวกก่อนหน้านั้น
#3685 () - ห้องสมุดรวีวารศึกษา