ดูเอกสาร PDF	365 วัน แห่งความสัมพันธ์กับพระเจ้า - ไม่ทราบ
เรื่อง 365 วัน แห่งความสัมพันธ์กับพระเจ้า เป็นการกำหนดหัวข้อในการอ่านพระคัมภีร์ในแต่ละวัน คือ 365 วัน ใน 1 ปี เพื่อที่จะได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น
#4903 () - ห้องสมุดผู้เชื่อ
ดูเอกสาร PDF	การดำเนินชีวิตคริสเตียน - โทมัส กริฟอิฟท์
หนังสือเล่มนี้บอกถึงความหมายของชีวิตคริสเตียน และจะต้องประพฤติตนอย่างไรให้เป็นชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า
#61 () - ห้องสมุดผู้เชื่อ
ดูเอกสาร PowerPoint	คริสตมาส - มนตรี และ ดาว วิซเซอร์
เรื่องคริสตมาสเพื่อบอกเรื่องราวเหตุการณ์ก่อนการประสูติขององค์พระเยซูคริสต์ และการมาบังเกิดของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายให้ได้รับความรอด
#5449 () - ห้องสมุดผู้เชื่อ
ดูเอกสาร PDF	ควรอธิษฐานอย่างไร - บาซิเลีย ชลิ้งค์
พระองค์ทรงให้ความลำบากเกิดขึ้นแก่เรา เพื่อจะฝึกฝนและตีสอนเรา พระองค์มีพระประสงค์ที่จะให้เราเปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวิตของเราในบางด้านหรือทั่วไป เราควรถ่อมตัวลง ยอมรับการตีสอนของพระเจ้า โดยผ่านทางการอธิษฐานและเราควรรู้วิธีการอธิษฐานว่าควรอธิษฐานอย่างไรด้วย
#221 () - ห้องสมุดผู้เชื่อ
ดูเอกสาร PDF	คำถาม-คำตอบสังเขป - คริสตจักรร่มเย็น
คำสอบถาม คำถาม คำตอบสังเขปเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตรีเอกานุภาพความรู้ในพระคัมภีร์ความเป็นมาเรื่องราวในพระคัมภีร์
#1718 () - ห้องสมุดผู้เชื่อ
ดูเอกสาร PDF	ชีวิตครบบริบูรณ์ - Dr. A.B. Simpson
เป็นการไม่ยากที่จะบอกว่า ชีวิตทำอะไรได้บ้าง เพราะชีวิตได้สำแดงปฏิกิริยาออกได้หลายอย่าง แต่ถ้าจะถามว่าชีวิตคืออะไรนั้น ยังไม่มีคำตอบที่แจ่มแจ้งและจุใจเลยสักคำตอบเดียว พระองค์ตรัสว่า “เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้ชีวิตนั้นครบบริบูรณ์”
#169 () - ห้องสมุดผู้เชื่อ
ดูเอกสาร PDF	ชีวิตที่เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ - กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
พระคัมภีร์ได้เปรียบเทียบชีวิต คริสเตียนที่เชื่อฟังเป็นดั่งต้นไม้ที่กำลังเติบโตขึ้นและมีผลผลิต คุณต้องการให้ชีวิตของคุณเป็นเหมือนอย่างนั้นไหม? บทเรียนในหนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่จะเพิ่มพูนความรู้ของคุณเท่านั้น แต่จะช่วยคุณให้เติบโตอย่างเข้มแข็งมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์และเกิดผล
#1292 () - ห้องสมุดผู้เชื่อ
ดูเอกสาร PDF	บทเรียน 5 ชุด - กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
เนื่องจากมีหลายคนที่รับเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้ว ยังไม่แน่ใจว่าได้รับความรอดแล้วหรือยังทำให้เกิดความสงสัยในจิตใจ เลยมีจิตใจกล้าๆ กลัวๆ จะเชื่อและติดตามพระเยซูคริสต์ ดังนั้นบทเรียนนี้ จึงขอเสนอพระสัญญาของพระเจ้าที่ให้สัญญาไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์
#1284 () - ห้องสมุดผู้เชื่อ
ดูเอกสาร PDF	บ่วงสมรส - Walter Trobisch
ปัญหาเพศสัมพันธ์และชีวิตสมรส เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในทุกประเทศ ทุกภูมิภาคของโลกเป็นปัญหาที่สร้างความหนักใจแก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และกุลบุตรกุลธิดา เป็นอย่างยิ่ง ทางกองคริสเตียนบรรณศาสตร์ตระหนักถึงปัญหานี้อยู่เสมอและได้ผลิตหนังสือเกี่ยวกับเพศ สัมพันธ์และชีวิตสมรสมาแล้วหลายเล่ม เพื่อชี้แนวทางในการติดต่อสัมพันธ์กับเพศตรงกันข้ามและดำเนินชีวิตสมรสที่ถูกต้อง
#150 () - ห้องสมุดผู้เชื่อ
ดูเอกสาร PDF	ปริศนาธรรม เล่ม 1 - John Bunyan
เหตุการณ์ทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ เป็นภาพพจน์สะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ของคริสเตียน ในทุกประเทศและทุกยุคทุกสมัย หนังสือเรื่องนี้เล่าถึงความยากลำบากยากแค้น และความชื่นชมยินดีของคริสเตียน ในการเดินทางจากเมืองแห่งความพินาศ (โลกนี้) ไปสู่เมืองบรมสุขเกษม (สวรรค์)
#217 () - ห้องสมุดผู้เชื่อ
ดูเอกสาร PDF	ปริศนาธรรม เล่ม 2 - John Bunyan
หนังสือปริศนาธรรม 2 ได้เขียนขึ้นเป็นเรื่องราวเป็นตอนๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงเรื่องราวของชีวิตที่ต้องเผชิญอะไรบ้างเช่นความซื่อสัตย์ ความไม่อิ่มใจ ความโลภ ความหวังใจ ความอวิชา สิ่งเลวร้ายต่างๆ และกุญแจแห่งพระสัญญา
#220 () - ห้องสมุดผู้เชื่อ
ดูเอกสาร PDF	เฝ้าเดี่ยว 31 วัน - กองคริสเตียนบรรณศาสตร์
หนังสือเฝ้าเดี่ยว 31 วัน เป็นการอธิษฐานและขอพระเจ้าที่จะตรัสถึงคุณผ่านทางพระวจนะของพระองค์โดยมีการกำหนดหัวข้อพระคัมภีร์ในแต่ละวัน เพื่อให้เกิดการสังเกต การใคร่ครวญ การประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในชีวิตคริสเตียน
#2964 () - ห้องสมุดผู้เชื่อ